Członkowie MKS Czarni w Połańcu przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu

Wczoraj odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu MKS Czarni Połaniec.

Po otwarciu zebrania przez Prezesa Klubu Zbigniewa Kolerę wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania. Przewodniczący po stwierdzeniu prawomocności Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Klubu do podejmowania uchwał przedstawił porządek zebrania, w którym zmieniono punkt 13.

Pierwotna wersja – Zatwierdzenie nowo wybranego członka Zarządu Klubu zmieniono na Zatwierdzenie nowo wybranych członków Zarządu Klubu.

Powołano także Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.
Prezes Klubu przedstawił zgromadzonym członkom Klubu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Klubu za 2017 i 2018 rok. Po dość konkretnej dyskusji na temat obydwu sprawozdań, zostały pozytywnie przegłosowane.

W kolejnym punkcie zebrania przewodniczący przedstawił zmiany w statucie klubu. Zebranie Członków jednak odrzuciło te zmiany z przyczyn formalnych, proponując dopisanie kilku poprawek i statut klubu się nie zmienił.

Po zatwierdzeniu dwóch Członków Zarządu przystąpiono do wolnej dyskusji, gdzie poruszono wiele tematów związanych z Klubem. Głównym tematem wolnych wniosków, było zachęcenie młodzieży do gry w Klubie.
Po dwugodzinnej dyskusji przewodniczący zakończył Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego Czarni w Połańcu.